Ётамс сёрматфть няфтьфонц потмос (содержаниянцты)

Ормат

Википедиясто материал - аорев содамкундосто

Ормат - сэредемат, ормат-тарвот.


Эрзянь литературасо вастневиця "ормат"[витнемс | витнемс лисьмапрянть]

 • авань орма
 • аванькс орма, апаро орма
 • аксун орма
 • алашань орма
 • благородной орма
 • варма орма
 • верь орма
 • вечкема орма
 • вечкемань орма
 • ёмамо орма
 • каштанксчинь орма
 • кирьга орма
 • кискань орма
 • кулома орма
 • куломань орма
 • кулы орма
 • кучонь орма
 • куя орма
 • кшня орма
 • ливкс орма
 • лытыця орма
 • мади орма
 • максонь орма
 • машты ковонь орма
 • менди орма
 • нарфыць орма
 • нолдань орма
 • нузяксонь орма
 • ожо орма
 • оймень орма
 • палсема орма
 • педиця орма
 • пеке орма
 • пильге орма
 • пичкавтовиця орма, лецявиця орма
 • потмо орма
 • потмонь орма
 • прамо орма
 • пря орма
 • пулты орма
 • пшти орма
 • седей орма
 • сельме орма
 • симема орма
 • симемань орма
 • стака орма
 • сырень орма
 • трахома орма
 • цёра орма
 • шишка орма
 • эсь орма
 • яки орма
 • якстере орма
 • янксема орма