Башка тевень лопат

Латцема лувоматне

Лопакерькст

Совамс / шкамс совамотарка

Теицятне ды видечыст

Мекольце полафнематне ди лувоматне

Медиа пачфтематне ди тонгоматне

Викинь дата ды кедьёнкст

Башка тевень лопатнень ютавтома лия таркас

Пек тевс нолдазь лопат

Лопань кедьёнкст

Growth tools

Лия башка тевень лопат